QUẢN LÝ TẬP TRUNG NHÀ CUNG CẤP     

Odoo CMS- Sample image floating

XEM THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP

● Bạn có thể xem toàn bộ thông tin chi tiết về nhà cung cấp như tên, email, website, người đại diện…
● Cho phép thống kê đối tác theo các tiêu chí khác nhau
● Phân loại nhà cung cấp và cách thức làm việc phù hợp       

Odoo CMS- Sample image floating

CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP

● Thông tin của nhà cung cấp sẽ nhanh chóng được cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào
● Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm nhà cung cấp mà mình đã tạo trước đó để thay đổi thông tin mà không phải sử dụng một thao tác phức tạp nào
● Chỉnh sửa nhanh chóng thông tin cần thay đổi mà không phải làm mới       

Odoo CMS- Sample image floating

THEO DÕI CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

● Phần mềm iZiSell giúp bạn theo dõi công nợ nhà cung cấp một cách chặt chẽ, trả nợ đúng hạn
● Giúp bạn xây dựng tốt mối quan hệ với nhà cung cấp và giúp doanh nghiệp lập kế hoạch dòng tiền thu chi tối ưu
 

·        

Odoo CMS- Sample image floating

THEO DÕI LỊCH SỬ NHẬP HÀNG

● Toàn bộ lịch sử nhập hàng từ một nhà cung cấp đều được hiển thị chi tiết từ mã hàng, số lượng, đơn giá, số tiền thanh toán…
● Bạn sẽ dễ dàng theo dõi được các hoạt động kinh tế phát sinh có liên quan đến nhà cung cấp đó